Prof. istorie :  Istrate Stejarel

          
http://cis01.central.ucv.ro/ifg/drawinghands.gif
"..popoarele nu se şterg aşa de uşor de pe faţa pământului, că, dimpotrivă, ca buruienile şi copacii, care cresc parcă mai năvalnic după câte un prăpăd de foc ori de ape, aşa şi neamurile omeneşti se păstrează pe acelaşi pământ cu mare dragoste de brazda pe care din strămoşi au arat-o. Iar când se întâmplă de-şi mai schimbă portul ori graiul ori chiar numele amestecându-se cu frânturi de popoare străine, pe care furtuna războaielor le-a aruncat peste dânsele, ele rămân în trupul şi firea lor lăuntrică tot cele vechi "
                            (Vasile Pârvan).

prof.Tanaselea Mihai Marcel

                 prof.Istrate Stejarel

Bine ati venit pe site-ul clubului de istorie al Şcolii Urecheni

Istoria o pasiune

MIHAI IRIMIA

MIHAI IRIMIA

LISTA LUCRARILOR ŞTIINȚIFICE
I. Teză de doctorat.
- Arheologia şi istoria populației autohtone din Dobrogea în a doua epocă
a fierului, Facultatea de Istorie a Universității Bucureşti, 1985.
II. Cărți.
- Bronzuri figurate, Muzeul de Arheologie Constanța, 1967.
- Dobrogea. Album, Editura Sport‐Turism, Bucureşti, 1978 (coautor).
- La nécropole gète de Ve‐IVe s. av.n.è. de Bugeac, Inventaria
Archaeologica, 13, Editura Academiei, Bucureşti, 1986.
III. Studii, note, rapoarte şi cronici arheologice.
- Descoperiri arheologice la Mangalia şi Limanu aparținând culturii
Hamangia, Pontica 1 (1968), p. 45‐87 (în colaborare).
- Un depozit de bronzuri la Constanța, Pontica 1 (1968), p. 89‐105.
- Cimitirele de incinerație geto‐dacice de la Bugeac‐Ostrov, Pontica 1
(1968), p. 193‐234.
- Cuptoarele romano‐bizantine de ars ceramică de la Oltina, Pontica 1
(1968), p. 379‐408.
- Noi cercetări în cimitirul geto‐dacic de la Bugeac, Pontica 2 (1969),
p. 23‐42.
- Sabia de bronz miceniană descoperită la Medgidia, Pontica 2 (1969), p.
137‐147.
- Unele probleme ale cercetărilor subacvatice de pe litoralul dobrogean al
Mării Negre, Pontica 3 (1970), p. 17‐21.
- Das mykenische Bronzeschwert aus Medgidia, Dacia, NS 14 (1970), p.
389‐396.
- Cimitirul din secolele VI‐V î.e.n. de la Corbu, județul Constanța,
Pontica 4 (1971), p. 41‐51 (în colaborare).
- Descoperiri noi privind populația autohtonă a Dobrogei şi legăturile ei
cu coloniile greceşti (secolele V‐I î.e.n.), Pontica 6 (1973), p. 7‐72.
- Einige Probleme des Beginns der geto‐dakischen Latène‐Zeit an der
Unteren Donau, Primus Congressus Studiorium Thracicorum, Thracia, III,
Serdicae 1974, p. 127‐133.
- Cercetările arheologice de la Rasova‐Malu Roşu. Raport preliminar.
(Cu privire specială asupra Hallstatt‐ului în Dobrogea), Pontica 6 (1973),
p. 75‐138.
- Observații privind arheologia secolelor VII‐V î.e.n. în Dobrogea,
Pontica 8 (1975), p. 89‐114.
- Un mormânt tumular descoperit la Topraisar, Pontica 9 (1976),
p. 37‐56.
- Un topor de bronz descoperit la Grădina, Pontica 10 (1977), p. 297‐300.
- Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos, Peuce 6
(1977), p. 73‐77.
- Un topor cu ceafa cilindrică de la Făgăraş, județul Sibiu, Pontica 11
(1978), p. 223‐226.
- Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, comuna Ostrov (1972,
1977‐1978). Raport preliminar, Pontica 12 (1979), p. 55‐76.
- Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, comuna Ostrov
(1978), Materiale şi cercetări arheologice, A XIII‐a sesiune anuală de
rapoarte, Oradea 1979, p. 109‐114.
- Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a
fierului, Pontica 13 (1980), p. 66‐118.
- Die Beziehungen der Thrako‐Geten mit den griechischen Kolonien von
der Schwarzmeerküste der Dobrudscha, Actes du deuxième Symposium
International de Thracologie, Roma, 12‐15 novembre, Milano 1980,
p. 112‐146.
- Cercetări în necropola getică de la Bugeac, Materiale şi cercetări
arheologice, A XIV‐a sesiune anuală de rapoarte, Tulcea 1980, p. 219‐224.
- Observații privind epoca bronzului în Dobrogea în lumina unor
cercetări recente, SCIVA 32 (1981), 3, p. 347‐369.
- Neue Daten über das Bestattungsritual und die Chronologie der
getischen Nekropole von Bugeac, Thraco‐Dacica 2 (1981), p. 37‐52.
- Observații preliminare privind aşezarea antică de la Gura Canliei,
Pontica 14 (1981), p. 67‐119.
- Descoperiri arheologice recente la Rasova, județul Constanța, Pontica
14 (1981), p. 239‐246.
- Cercetări arheologice în aşezarea hallstattiană de la Gura Canliei,
Materiale şi cercetări arheologice, A XV‐a sesiune anuală de rapoarte,
Braşov, 1981, (Bucureşti, 1983), p. 161‐171.
- Un mormânt de epocă medievală descoperit la Gura Canliei, jud.
Constanța, SCIVA 33 (1982), 1, p. 140‐143.
- Die Bronzezeit in der Dobrudscha im Lichte neuerer Entdeckungen,
Prähistorische Archäologie in Südosteuropa (PAS), Berlin, 1982,
p. 239‐251.
- Descoperiri în necropola getică de la Bugeac, comuna Ostrov‐ 1981,
Materiale şi cercetări arheologice, A XVI‐a sesiune anuală de rapoarte,
Vaslui, 1982 (Bucureşti, 1986), p. 73‐88.
- Descoperiri arheologice în aşezarea antică de la Gura Canliei, jud.
Constanța, Materiale şi cercetări arheologice, A XVI‐a sesiune anuală de
rapoarte, Vaslui, 1982 (Bucureşti, 1986), p. 69‐73.
- Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan, Pontica 15 (1982),
p. 9‐13.
- Amfore antice apărute într‐un mormânt tumular de la Topalu, jud.
Constanța, Pontica 15 (1982), p. 125‐136 (în colaborare).
- Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului,
Pontica 16 (1983), p. 69‐148.
- Morminte plane şi tumulare din zona litorală a Dobrogei (sec. IV‐II
î.e.n.) şi problema apartenenței lor etnice, Thraco‐Dacica 5 (1984), p.64‐83.
- Die mittlere und späte Hallstattzeit auf dem Gebiet der Dobrudscha im
Licht neuerer Entdeckungen, Dritter Internationaler Thracologischer
Kongress zu Ehren W. Tomascheks, 1980, Wien, II, Sofia, 1984, p. 92‐105.
- În legătură cu unele tegule ştampilate descoperite la Izvoarele, jud.
Constanța, Pontica 18 (1985), p. 141‐156.
- Date noi privind necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov, Thraco‐
Dacica 6 (1985), p. 75‐85.
- Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitorman,
com. M. Kogălniceanu, jud. Constanța, Pontica 19 (1986), p. 179‐190
(în colaborare).
- Geto‐dacii în secolele VII‐I î.e.n. Relațiile cu vecinii, File de istorie
militară a poporului român, 17, Bucureşti, 1987, p. 78‐93 (în colaborare).
- Considerații privind unele morminte tumulare din epoca romană,
descoperite în Dobrogea, Pontica 20 (1987), p. 107‐136.
- Câteva precizări pe marginea unui articol, Thraco‐Dacica 9 (1989), p.
149‐152.
- Unele considerații privind sfârşitul Latène‐ului geto‐dacic şi
continuitatea civilizației autohtone în Dobrogea, SCIVA 39 (1988), 1, p. 33‐44.
- O nouă unitate militară romană în sud‐vestul Dobrogei, Pontica 21‐22
(1988‐1989), p. 113‐121.
- Un topor din epoca bronzului descoperit la Nicolae Bălcescu (jud.
Călăraşi), Pontica 21‐22 (1988‐1989), p. 299‐303 (în colaborare).
- Considerații privind civilizația geților din Dobrogea în a doua epocă a
fierului în lumina descoperirilor arheologice, Symposia Thracologica 7 (1989),
p. 94‐114.
- Aşezarea getică fortificată de la Satu‐Nou ,,Valea lui Voicu" (com.
Oltina, jud. Constanța). Raport preliminar, Thraco‐Dacica 10 (1989),
p. 115‐154 (în colaborare).
- Săpăturile arheologice în aşezarea getică fortificată de la Satu‐Nou,
com. Oltina, jud. Constanța, campania 1989, Pontica 23 (1990), p. 81‐96 (în
colaborare).
- Timbres amphoriques et autres inscriptions céramiques découverts à
Satu‐Nou (comm. d'Oltina, dép. de Constantza), Dacia, NS 35 (1991),
p. 84‐126 (în colaborare).
- Descoperiri noi în necropola getică de la Bugeac, jud. Constanța,
Materiale şi cercetări arheologice, A XVII‐a sesiune anuală de rapoarte
Ploieşti, 1983, (Bucureşti, 1992), p. 161‐172.
- Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea,
Pontica 24 (1991), p. 97‐119.
- Geții din Dobrogea în a doua jumătate a mileniului I a.Chr. şi
legăturile lor cu alte populații, în Colegiul pedagogic ,,C. Brătescu". Valori ale
civilizației româneşti în Dobrogea, Constanța, 1993, p. 156‐176.
- Descoperiri hallstattiene în zona davei getice de la Satu‐ Nou (com.
Oltina, jud. Constanța), Pontica 26 (1993), p. 51‐114 (în colaborare).
- Săpăturile arheologice de la Satu‐Nou, com. Oltina, jud. Constanța, în
Cronica cercetărilor arheologice, campania 1994, Comisia Națională de
Arheologie, Cluj‐Napoca, 11‐14 mai 1995, p. 78‐79 (în colaborare).
- Noi descoperiri din epoca bronzului la Grădina (jud. Constanța),
Pontica 28‐29 (1995‐1996), p. 13‐22.
- Satu‐Nou, com. Oltina, în Cronica cercetărilor arheologice,
campania 1995, Comisia Națională de Arheologie, A 30‐a sesiune
națională de rapoarte arheologice, Brăila, 2‐5 mai 1996, p. 102‐103 (în
colaborare).
- Săpăturile arheologice în dava getică de la Satu‐Nou, ,,Valea lui
Voicu", com. Oltina, jud. Constanța, în perioada 1983‐1992, Cronica
cercetărilor arheologice, 1983‐1992, Comisia Națională de Arheologie,
Bucureşti, 1997, p. 84‐90 (în colaborare).
- Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu", campania 1996, Cronica cercetărilor
arheologice, campania 1996, Comisia Națională de Arheologie, A 31‐a
sesiune națională de rapoarte arheologice, Bucureşti, 12‐15 iunie 1997,
p. 50 (în colaborare).
- Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu", campania 1997, Cronica cercetărilor
arheologice, campania 1997, Comisia Națională de Arheologie, A 32‐a
sesiune națională de rapoarte arheologice, Călăraşi, 20‐24 mai 1998,
p. 66‐67 (în colaborare).
- Unele considerații privind topoarele de tip Baniabic în lumina
descoperirilor de la Izvoarele, jud. Constanța, Pontica 31 (1998), p. 37‐48.
- Descoperiri hallstattiene întâmplătoare la Rasova, jud. Constanța,
Pontica 31 (1998), p. 253‐260.
- Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu"comuna Oltina, jud. Constanța, Cronica
cercetărilor arheologice, campania 1998, Comisia Națională de
Arheologie, A 33‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Vaslui, 30
iunie‐4 iulie 1999, p. 100 (în colaborare).
- Sistemul defensiv al davei getice de la Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu", în
Studia in honorem Ion Niculiță, Universitatea de Stat din Chişinău,
Facultatea de Istorie, Chişinău, 1999, p. 196‐211 (în colaborare).
- Unelte de fier din aşezarea getică fortificată de la Adâncata (com.
Aliman, jud. Constanța), Pontica 32 (1999), p. 73‐82.
- Outils de fer du site gète fotifié d'Adâncata (commune d'Aliman, dép.
de Constanța), în Civilisation grecque et cultures antiques périphériques,
Hommage à Petre Alexandrescu à son 70e anniversaire (edité par Alexandru
Avram et Mircea Babeş), Bucarest, 2000, p. 102‐112.
- Funde aus der späten Bronzezeit in der Dobrudscha und einige
Betrachtungen, die Coslogeni‐Kultur betreffend, în Procedings of the Eighth
International Congress of Thracology, Thrace and the Aegean, Sofia‐
Yambol, 25‐29 September 2000 (Sofia 2002), I, p. 137‐147.
- Satu Nou (com. Oltina, jud. Constanța)‐ punctul ,,Valea lui Voicu", în
Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1999, A 34‐a
sesiune națională de rapoarte arheologice, Deva, 24‐28 mai 2000, CIMEC,
2000, p. 84‐85 (în colaborare).
- Optical Emission Spectrometry and Metallographic Examination of
Copper Alloy Sickle from Medgidia (Bronze Age), Romania, 6‐th International
Congress on Applied Mineralogy, Gottingen, Germany, 13‐21 July 2000,
Abstract, p. 24‐27 (în colaborare).
- Satu‐Nou (com. Oltina, jud. Constanța)‐ punctul ,,Valea lui Voicu", în
Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2000, A 35‐a
sesiune națională de rapoarte arheologice, Suceava, 23‐27 mai 2001,
CIMEC, 2001, p. 218‐221 (în colaborare).
- Despre sciți şi Sciția Mică în ultimele secole ale mileniului I a.Chr.,
Pontica 33‐34 (2000‐2001), p. 299‐318.
- Satu‐Nou (com. Oltina, jud. Constanța)‐ punctul ,,Valea lui Voicu", în
Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, A 36‐a
sesiune națională de rapoarte arheologice, Buziaş, 28 mai‐2 iunie 2002,
CIMEC, 2002, p. 277‐279 (în colaborare).
- O seceră de bronz de la Medgidia şi rezultatul analizelor spectrale
efectuate asupra ei, în Cumidava, 25, 2002, p. 15‐20 (în colaborare).
- Cercetări privind epoca bronzului în Dobrogea şi unele probleme
privind cultura Coslogeni, Thraco‐Dacica 22 (2001), p. 183‐195.
- Observații privind stadiul cercetării Bronzului timpuriu în Dobrogea,
Pontica 35‐36 (2002‐2003), p. 33‐51.
- Noi descoperiri de tegule ştampilate în sud‐vestul Dobrogei, Pontica
35‐36 (2002‐2003), p. 161‐173.
- Den Grabritus und die Grabrituale der Babadag‐Kultur‐
Gemeinschaften betreffend, în Thracia 15, In Honour of Alexander Fol's 70th
Anniversary, Institute of Thracology, Sofia, 2003, p. 251‐268.
- Zur frühen Brozezeit in der Dobrudscha, în volumul Brozezeitliche
Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den
benanchbarten Gebieten, Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70.
Geburtstag, Baia Mare, 10‐13. Oktober 2001 (coordonator Carol Kacsó),
Baia Mare, 2003, p. 249‐265.
- Considerații privind teritoriul rural al Tomisului în perioada elenistică,
în volumul Studii istorice dobrogene, Universitatea "Ovidius" Constanța,
Facultatea de Istorie, Centrul de studii şi cercetări a istoriei şi civilizației
zonei Mării Negre, Constanța, 2003 (coordonator Valentin Ciorbea),
p. 37‐56.
- Satu Nou (com. Oltina, jud. Constanța). Punct: Valea lui Voicu, în
Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2002, A 37‐a sesiune
națională de rapoarte arheologice, Covasna, 2‐6 iunie, 2003, CIMEC,
2004, Bucureşti, p. 269‐271 (în colaborare).
- Unelte agricole de corn din epoca bronzului descoperite în Dobrogea,
Memoria Antiquitatis 23 (2004), p. 295‐302.
- Die getische Befestigung von Adâncata (Gem. Aliman, Kr. Constanța),
und einige Fragen über die Beziehungen zwischen der autochtonen Zivilisation
und der griechisch‐hellenistischen Welt, în volumul Daco‐geții. 80 de ani de
cercetări arheologice sistematice la cetățile dacice din Munții Orăştiei, Muzeul
civilizației dacice şi romane, Deva, 2004, p. 177‐192.
- Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanța. Puncte: Valea lui Voicu; Vadu
Vacilor, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2003,
A 38‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Cluj‐Napoca, 26‐29 mai
2004, CIMEC, 2004, Bucureşti, p. 290‐292 (în colaborare).
- Cu privire la ritul şi ritualurile funerare ale comunităților culturii
Babadag, în Analele Universității „Ovidius", Seria Istorie, I (2004),
p. 13‐27.
- Geten, Daker, Geto‐Daker, în Analele Universității ,,OVIDIUS",
seria Istorie, 1 (2004), p. 179‐190.
- Aliman, com. Aliman, jud. Constanța. Puncte: Adâncata I, Adâncata
II, Tumul, în Cronica cercetărilor arheologice din România, campania
2004, A 39‐a sesiune națională de rapoarte arheologice, Jupiter‐Mangalia,
25‐28 mai 2005, CIMEC, 2005, Bucureşti, p. 55‐56.
- Statuia lui Glykon la Tomis, în Preda's International Magazine, Art.
Antiques. Archaeology, 1, 2005, 2, p. 88‐105 (versiuni română, engleză,
franceză).
- Lumea miceniană şi regiunea Dunării de Jos, în Preda's International
Magazine, Art. Antiques. Archaeology, 1, 2005, 3, p. 89‐98 (versiuni
română, engleză, franceză).
- Descoperiri getice în zona Adâncata (com. Aliman, jud. Constanța),
Pontica 37‐38 (2004‐2005), p. 319‐384.
- Cu privire la raporturile dintre sciți, geți şi coloniile greceşti la
Dunărea de Jos în secolele VI‐IV a.Chr., în Revista română de studii
eurasiatice, Universitatea „Ovidius", Facultatea de Istorie, Centrul de
studii eurasiatice, Constanța, I (2005), 1, p. 51‐93.
- Satu Nou, com. Oltina, jud. Constanța. Punctul: Vadu Vacilor, în
Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, A 40‐a
sesiune națională de rapoarte arheologice, Constanța, 31 mai‐3 iunie
2006, CIMEC, 2006, Bucureşti, p. 311‐316 (în colaborare).
- Noi descoeriri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga Dunării,
Pontica 39 (2006), p. 123‐168.
- Prezența bastarnilor în zona Dunării de Jos în ultimele secole ale
mileniului I a. Chr., în Germanii dobrogeni. Istorie şi civilizație, Fundația
Hanns Seidel - Universitatea „Ovidius" Constanța, Facultatea de istorie
şi ştiințe politice (coordonator Valentin Ciorbea), Constanța 2006, p. 251‐
262.
- Überlegungen über das Hinterland von Tomis in hellenistischer Zeit,
Historia Antiqua Galatiensia, I, Historiae Diversitas, Festschrift für
Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag, Academica Verlag, Galați, 2006,
p. 51‐74.
- Bols à décor en relief du Sud‐Ouest de la Dobroudja, în Pontos
Euxeinos, 10, ZAKS, Manfred Oppermann, zum 65. Geburtstag,
Langenweissbach, 2006, p. 69‐80.
- Das Gebiet Scythia Minor in hellenistischer Zeit, în volumul Studia
historiae et religionis daco‐romanae. In honorem Silvii Sanie (ed. Lucrețiu
Mihăilescu‐Bârliba, Octavian Bounegru), Bucureşti, 2006, p. 69‐98.
- Fibulă cu inscripție din zona Izvoarele (com. Litnița, jud. Constanța),
Peuce 16 (2007), p. 251‐258.
- Un vas getic pentru practici cultuale de la Dervent, în Studia in
honorem dr. Florea Costea, Braşov 2007, p. 220‐225.
- Considerații privind aşezările getice din Dobrogea şi problema
existenței unor emporia în zona Dunării Inferioare, Pontica 40 (2007), p. 137‐
225.
Rezumate.
 Die Gruppe römischer Ofen von Dervent (Kreis Constanța), Terra
Antiqua Balcanica, Veliko Târnovo, 22.IX‐27.IX 1975, Résumés des
communications, p. 20‐22.
- Typen römischer Keramikofen in der Dobrudscha, Terra Antiqua
Balcanica, Veliko‐Târnovo, 22.IX‐27.IX 1975, Résumés des
communications, p. 39‐41 (în colaborare).
- Contribuții la cunoaşterea ceramicii lucrate la roată din Dobrogea în a
doua epocă a fierului, Symposia Thracologica 3 (1985), p. 68‐71.
- Tipuri de vase greceşti imitate de autohtoni, descoperite în necropola
getică de la Bugeac, Symposia Thracologica 5 (1987), p. 81‐82.
- Contribuții la cronologia davei getice de la Satu‐Nou ,,Valea lui
Voicu", Symposia Thracologica 6 (1988), p. 89‐90.
- Considerații privind unele meşteşuguri în epocă romană timpurie în
lumina descoperirilor de la Dervent, jud. Constanța, Symposia Thracologica 6
(1988), p. 156‐157.
- Unele aspecte privind Hallstatt‐ul târziu în Dobrogea în lumina
cercetărilor actuale, Symposia Thracologica 7 (1989), p. 275.
- Noi mărturii arheologice privind geții din Dobrogea în a doua epocă a
fierului, Symposia Thracologica 8 (1989), p. 171‐172.
- Hallstattzeitliche Funde aus Satu‐Nou, Fundplatz ,,Valea lui Voicu",
Symposia Thracologica 9 (1992), p. 123 (în colaborare).
- Satu‐Nou, ,,Valea lui Voicu", com. Oltina, jud. Constanța, în volumul
Situri arheologice cercetate în perioada 1983‐1992, Brăila, 1996, p. 99
(în colaborare).
- Social differences in plane getic gravefield Bugeac, place „Ghețărie"
(comm. of Ostrov, Constanța County), The 5th International Colloquium of
Funerary Archaeology: The Grave as an Expression of the dead Social Status,
Brăila‐Tulcea, 14‐17 May 2003, Programme and Abstracts, p. 14.
- Le site gétique de Satu Nou, comm. d'Oltina, départ. de Constantza, le
point „Vadu Vacilor". Observations préliminaires, International Colloquium:
Important Sites from the Pre‐Roman and Roman Time on the Lower Danube
Valley (4th century AD), Galați, 10‐12 May 2007, Programme and Abstracts
(în colaborare).
V. Cronici, aniversări, necrologuri.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (noiembrie
1969 - octombrie 1970), StCl 13 (1971), p. 378‐380.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (noiembrie
1970 - noiembrie 1971), StCl 14 (1972), p. 388‐389.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (noiembrie
1973 - noiembrie 1974), StCl 17 (1977), p. 393‐394.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (decembrie
1974 - mai 1976), StCl 18 (1979), p. 220‐221.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (octombrie
1976 - aprilie 1979), StCl 19 (1980), p. 198.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (noiembrie
1979 - iunie 1980), StCl 20 (1981), p. 182.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (noiembrie
1980 - mai 1981), StCl 21 (1983), p. 192‐193.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (septembrie
1981 - decembrie 1982), StCl 22 (1984), p. 169‐170.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (ianuarie
1984 - decembrie 1984), StCl 24 (1986), p. 185‐186.
- Al VIII‐lea simpozion național de tracologie, Thraco‐Dacica 7 (1986),
p. 174‐178.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (ianuarie
1985 - decembrie 1985), StCl 25 (1988), p. 148.
- Din activitatea Institutului de Tracologie în 1989‐ Filiala Constanța,
Thraco‐Dacica 11 (1990), 1‐2, p. 285‐286.
- Un profil aniversar : Adrian Rădulescu la 60 de ani, Pontica 25
(1992), p. 7‐14.
- Din activitatea Institutului de Tracologie în anul 1992‐ Activitatea
filialei ,,Pontice", Thraco‐Dacica 13 (1992), 1‐2, p. 200‐201.
- Din activitatea Institutului de Tracologie în anul 1992‐ Activitatea
filialei ,,Pontice", Thraco‐Dacica 14 (1993), 1‐2, p. 192‐193.
- Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried (Austria) ‐ 1‐31
august, 1993, Pontica 26 (1993), p. 305‐307.
- Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1993‐ Filiala
Constanța, Thraco‐Dacica 15 (1994), 1‐2, p. 260‐261.
- Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1994‐ Filiala
Constanța, Thraco‐Dacica 16 (1995), 1‐2, p. 336‐337.
- Raportul Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (februarie
1993 - octombrie 1996), StCl 31‐33 (1995‐1997), p. 175‐176.
- Activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1995 ‐ Filiala
Constanța, Thraco‐Dacica 17 (1996), 1‐2, p. 303‐304.
- Din activitatea Institutului Român de Tracologie în anul 1996 ‐ Filiala
Constanța, Thraco‐Dacica 18 (1997), 1‐2, p. 279‐280.
- Activitatea filialei Constanța a Institutului Român de Tracologie în
anul 2000, Thraco‐Dacica 21 (2000), p. 331‐333.
- Activitatea Filialei Constanța a Societății de Studii Clasice (ianuarie
1997 - decembrie 1999), StCl 34‐36 (1998‐2000), p. 250‐251.
- Laudatio for the title of DOCTOR HONORIS CAUSA awarded to
Professor Elisabeth Mann Borgese by the ,,OVIDIUS" University of Constanța,
în International Ocean Institute, Black Sea Operational Center, Using
Today's Scientific Knowledge for the Black Sea Area's Development
Tomorrow, (edited by Alexandru S. Bologa and Roger H. Charlier),
Constanța, 2000, p. 7‐12.
- Necrolog. Adrian Rădulescu (1932‐2000). Lista lucrărilor publicate,
Pontica 33‐34 (2000‐2001), p. 7‐18.
- Activitatea filialei Constanța a Institutului Român de Tracologie, în
anul 2001, Thraco‐Dacica 22 (2001), p. 275‐278.
- Emil Condurachi şi Dobrogea, Cercetări arheologice 12 (2003),
p. 40‐42.
- Dr. Petre Diaconu la 80 de ani, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de
ani (volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sârbu, Marian Neagu),
Brăila, 2004, p. XXI‐XXVI.
- Petre Diaconu la 80 de ani. Lista lucrărilor publicate, Pontica 37‐38
(2004‐2005), p. 557‐574.
- Necrolog. Ion Barnea (1913‐2004). Lista lucrărilor publicate, Pontica
37‐38 (2004‐2005), p. 601‐614.
- Învățământul teologico‐istoric la Constanța‐ realitate şi imperativ
actual, în volumul Omagiu profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani
(coordonator prof. univ. dr. Teodosie Petrescu), Constanța, 2006,
p. 637‐640.
- In memoriam: Gh. Poenaru‐Bordea (1937‐2004) ‐ necrolog, Pontica
39 (2006), p. 488‐504.
- In memoriam: Niculae Conovici (1948‐2005) ‐ necrolog, Pontica 39
(2006), p. 505‐516.
- In memoriam: Petre Diaconu (1924‐2007), Pontica 40 (2007), p. 681‐
684.

 Recenzii.
- Em. Moscalu, Ceramica traco‐getică, Bucureşti, 1983, Pontica 17
(1984), p. 257‐263.
- Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black
Sea from the Greek Colonisation to the Ottoman Conquest, Romanian
Academy, Institute of Archaeology Iaşi (Edited by Victor Cojocaru), Iaşi,
2005, 550 p., Pontica 39 (2006), p. 467‐481.
(sursa : revistapontica.files.wordpress.com/)
O

Create a playlist at MixPod.com

MUNITIILE RAMASE NEEXPLODATE UN PERICOL REAL SI ASTAZI!

Realitatea ne demonstrează că în zonele în care au avut loc conflicte militare de mică sau de mare amploare se găseşte o mare varietate de mecanisme explozive standardizate sau improvizate, rămase neexplodate.
Pentru a evita accidentele produse de munitii, retineti si respectati cateva reguli elementare:

 *Nu atingeti, nu loviti, nu miscati munitia descoperita    

 *Nu incercati sa demontati focoasele sau alte componente

 * Nu incercati sa taiati sau sa sudati munitia

 * Nu lasati copiii sa se joace cu munitiile

 * Nu aruncati la fier vechi munitii sau componente ale acestora

*Asigurarea pazei la locul unde a fost gasita

 Cand luati cunostinta despre descoperirea munitiilor neexplodate, anuntati  

 Politia sau Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta la telefoanele 112 sau 216815; 216816; 211230.

 

CLUBUL DE ISTORIE AL ŞCOLII URECHENI
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one